رفتن به محتوای اصلی

ورکشاپ پرس اثر و قطعه بندی آثار خوشنویسی

برگزاری ورکشاپ پرس اثر و قطعه بندی آثار خوشنویسی. مدرس بانو سعیده جدیدی